Rifapentyna i izoniazyd w gruzlicy

Sterling i in. (Wydanie z 8 grudnia) wykazało, że przerwanie leczenia utajonego zakażenia gruźlicą z powodu zdarzenia niepożądanego było istotnie częstsze u osób otrzymujących rifapentynę z izoniazydem niż u osób otrzymujących sam izoniazyd. Jednak odpowiednia bezwzględna różnica między grupami w odniesieniu do częstotliwości przerwania leczenia była stosunkowo niewielka (1,2 punktu procentowego). Natomiast całkowita częstość przerwania leczenia była znacznie wyższa wśród biorców przyjmujących izoniazyd niż u osób otrzymujących schemat leczenia skojarzonego (31,0% w porównaniu z 17,9%), dla ogólnej różnicy między grupami wynoszącej 13,1 punktów procentowych. Dane te sugerują, że biorcy tylko izoniazyd mieli o wiele większą częstość przerwania leczenia z powodów innych niż zdarzenia niepożądane (27,3% vs. 13,0%) (patrz tabela 3 artykułu). Read more „Rifapentyna i izoniazyd w gruzlicy”

Mutacje somatyczne i hematopoeza klonów w niedokrwistosci aplastycznej

W swoim badaniu z udziałem 439 pacjentów z niedokrwistością aplastyczną, Yoshizato i współpracownicy (wydanie z 2 lipca) przybliżają nas do zrozumienia hematopoezy klonalnej u pacjentów z tą chorobą. Jednak kluczowym konceptualnym aspektem badania jest to, że badacze przeprowadzili wstępną selekcję pacjentów pod kątem mutacji somatycznych w genach, które są zmutowane w raku szpikowym przy użyciu ukierunkowanego sekwencjonowania, po którym następuje sekwencjonowanie całego egzonu, głównie u pacjentów z mutacjami w docelowych genach. Ponadto populacja badana obejmowała osoby z zespołem anaelodsplastycznym post-aplastycznym (MDS), które dodatkowo wpłynęły na zidentyfikowany wzór klonalnej hematopoezy w kierunku mutacji związanych z MDS. Stosując obiektywne podejście do porównawczego sekwencjonowania całego DNA DNA szpiku i skóry, ostatnio wykryliśmy mutacje somatyczne u 73% z 22 pacjentów z niedokrwistością aplastyczną, którzy nie przeszli p reselekcji z ukierunkowanym sekwencjonowaniem.2 Żaden z pacjentów, którzy byli objęci naszym badaniem posiadał dowody mielodysplazji. Mutacje somatyczne zostały znacznie wzbogacone w szlaki odporności, podczas gdy tylko 9% pacjentów miało mutacje związane z MDS. Dalsze badania z zastosowaniem bezstronnych podejść z długotrwałą obserwacją pomogą uchwycić pełne spektrum i znaczenie biologiczne klonalnej hematopoezy w niedokrwistości aplastycznej. Read more „Mutacje somatyczne i hematopoeza klonów w niedokrwistosci aplastycznej”

Epidemia HIV w Indianie

Strathdee i Beyrer (wydanie z 30 lipca) i inne osoby o dobrych intencjach doradzały w sprawie wybuchu epidemii ludzkiego wirusa upośledzenia odporności (HIV) w wiejskich rejonach stanu Indiana, 2 ale sugestie, że można było łatwo zapobiec lub złagodzić tę epidemię, nie rozróżniają między lekcje zdrowia publicznego w klasie i realna polityka publiczna. Odbyło się wiele proklamacji o ścieżkach politycznych do sukcesu bez zrozumienia kluczowych zmiennych lokalnych. Niektórzy komentatorzy, którzy nigdy nie wdrożyli polityki zdrowotnej na obszarach wiejskich w Ameryce, sugerują, że epidemia mogła zostać zażegnana, gdyby programy wymiany igieł były legalne. Moi koledzy i ja nigdy się nie dowiemy – choć infekcja wirusem HIV pozostaje powszechna na wielu obszarach miejskich, które mają programy wymiany igieł.3 Wiemy, że urzędnicy zajmujący się zdrowiem muszą funkcjonować w kulturze i prawach swojego środowiska. W Indianie zrobiliśmy to podczas eduka cji obywateli i liderów na temat przenoszenia HIV poprzez przyjmowanie narkotyków w zastrzykach oraz na temat tego, w jaki sposób program wymiany igieł może zostać włączony w akceptowalny i funkcjonalny sposób. Skuteczne programy wymiany igieł stanowią jedynie część szeregu niezbędnych usług4, które mogą być rzadkie w społecznościach wiejskich. Read more „Epidemia HIV w Indianie”

Cryptogenic Stroke

W artykule Clinical Practice on cryptogenic stroke autorstwa Saver (wydanie z 26 maja), znaczenie przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej było niedocenione. Moi koledzy i ja, 2, a także inni, 3, 4 stwierdzili, że przezczaszkowe badania ultrasonograficzne Dopplera przy użyciu pobudzonego materiału kontrastującego z solą są bardziej czułe niż echokardiografia przezprzełykowa (TEE) do wykrywania otworu nosowego owalu. Spośród 284 pacjentów z wczesnym zastawieniem prawej do lewej strony (tj. Z wyłączeniem płucnej przetoki tętniczo-żylnej), TEE pominął 43 przypadki (15%) otworu nosowego owalu. Spośród tych 43 pacjentów, 18 (42%) miało wysokie boczniki (Spencer Logarithmic Scale stopień III do V, w skali od 0 do V, z wyższymi wartościami wskazującymi więcej śladów zatorowych), 2, które przewidywały nawrót udaru lub przemijające. atak niedokrwienny lepiej niż obecność zastawki na TEE lub obecność tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej lub ruchomości. Read more „Cryptogenic Stroke”

Ponowne łączenie kropek – reinterpretacja relacji między przemysłem a lekarzem AD 2

Otrzymanie na przykład przez członka zespołu doradczego tysięcy dolarów na wsparcie badań naukowych może podnieść czerwoną flagę, chyba że wiemy również, że większość płatności została pokryta z kosztów ogólnych instytucji, a żadna z nich nie trafiła do kieszeni głównego badacza. Jednak większa trudność polega na tym, że podczas gdy racjonalne podejście do regulowania interakcji w przemyśle wymaga ostrożnego analizowania takich niuansów, nasze ogólne odczucia na temat interakcji w branży, jak ilustruje to łatwe odrzucenie wytycznych statyn, mogą być niewrażliwe na istotne szczegóły. Sądzę, że musimy zacząć od zbadania naszych ogólnych wrażeń związanych z interakcjami w branży, roli, jaką te wrażenia odegrały w kształtowaniu naszego podejścia regulacyjnego, oraz implikacji dla naszej zdolności do osiągnięcia idealnej równowagi.
Chociaż uważam, że oburzenie w związku z zachowaniem branży sprawiło, że rozsądne regulacje były trudne, nie sądzę, że powinniśmy usprawiedliwić wcześniejsze błędy lub wyeliminować niedopatrzenia. Uważam raczej, że musimy odciągnąć rozmowę od oburzenia w stronę tego, które lepiej uwzględnia różnorodność interakcji, towarzyszące im kompromisy i naszą zależność od przemysłu w zakresie opieki nad pacjentem. Zanim jednak uda się wypracować rozsądne podejście, warto przyjrzeć się korzeniom trwałych emocji, z których część leży w kanonicznych opowiadaniach o konfliktach interesów i skandalach marketingu farmaceutycznego. Read more „Ponowne łączenie kropek – reinterpretacja relacji między przemysłem a lekarzem AD 2”

Ponowne łączenie kropek – reinterpretacja relacji między przemysłem a lekarzem

width=760W listopadzie 2013 r., Krótko po opublikowaniu kontrowersyjnych nowych wytycznych dotyczących cholesterolu, które rozszerzyły populację docelową o zapobiegawcze leczenie statynami, natknąłem się na człowieka znanego z pracy nad eliminowaniem niepotrzebnej opieki medycznej. Czy wierzysz w wytyczne? Zapytał. Potem dodał, potrząsając głową: Autorzy leżą w łóżku z przemysłem farmaceutycznym. Jest to program marketingowy, dzięki któremu można uzyskać więcej ludzi na statyny. Nie był osamotniony w tej percepcji. W New York Times, na przykład, kardiolog i inny lekarz oraz krytyk branżowy argumentowali, że zwiększenie liczby pacjentów kwalifikujących się do terapii statynami przyniesie korzyści branży farmaceutycznej bardziej niż komukolwiek innemu . Read more „Ponowne łączenie kropek – reinterpretacja relacji między przemysłem a lekarzem”

Poza obrażeniami moralnymi – Ważenie regulacji dotyczących handlu zagranicznego (COI) AD 5

Odpowiedź nie jest uściskiem zbiorowego przemysłu. Odpowiedź będzie musiała zostać znaleziona poprzez powrót do tego pytania: czy jesteśmy tutaj, aby walczyć ze sobą nawzajem – czy walczyć z chorobą? Mam nadzieję, że to drugie. Ankieta czytelnika dotycząca konfliktu interesów
W związku z artykułami Rosenbaum z serii Medycyna i społeczeństwo oraz towarzyszącym mu artykułem redakcyjnym Drazena, zapraszamy Cię do roli redaktora i pomóż nam zdecydować o przydatności trzech hipotetycznych potencjalnych autorów artykułów przeglądowych do czasopisma. Podsumowanie odpowiedzi społeczności na tę nieformalną ankietę pojawi się w lecie. Dziękujemy za udział w dyskusji.
Przypadek 1. Read more „Poza obrażeniami moralnymi – Ważenie regulacji dotyczących handlu zagranicznego (COI) AD 5”

Leczenie podtrzymujące za pomocą Certolizumab Pegol na chorobę Leśniowskiego-Crohna ad 6

Różnica w odpowiedzi pomiędzy leczeniem za pomocą certolizumabu pegol a leczeniem placebo utrzymywała się przez cały okres leczenia podtrzymującego, a wielkość tej różnicy była podobna w populacji pacjentów, którzy zamierzali leczyć, oraz u pacjentów z wyjściowym stężeniem CRP w surowicy wynoszącym co najmniej 10 mg. na litr (rysunek 2C). Wskaźnik odpowiedzi w fazie podtrzymującej 63% pacjentów w populacji, która miała zamiar leczyć, którzy mieli odpowiedź na leczenie indukcyjne w 6 tygodniu, jest równoważny łącznemu odsetkowi odpowiedzi podczas fazy indukcji i podtrzymania wynoszącej 40% (przy połączeniu odsetek remisji wynoszący 31%) u 668 pacjentów, którzy weszli w fazę indukcji. Wśród wszystkich pacjentów w populacji, która miała zamiar leczyć, którzy otrzymali odpowiedź w 6 tygodniu, odsetek remisji w 26 tygodniu wynosił 48% (103 z 215) w grupie certolizumabu i 29% (60 z 210) w grupie placebo (P <0,001) (rysunek 2D). W podgrupie z wyjściowymi poziomami CRP w surowicy wynoszącymi co najmniej 10 mg na litr, wskaźniki remisji w 26 tygodniu wynosiły 42% (47 z 112) w grupie certolizumabu i 26% (26 z 101) w grupie placebo (P = 0,01). Read more „Leczenie podtrzymujące za pomocą Certolizumab Pegol na chorobę Leśniowskiego-Crohna ad 6”

Doustne leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe oraz choroba tętnic obwodowych cd

Obserwacje następcze odbywały się co 3 miesiące, gdy uzyskano informacje o zdarzeniach, innych hospitalizacjach i przestrzeganiu przypisanego schematu leczenia. Wyniki badań
Określono dwa kompozytowe wyniki końcowe. Powodem pierwszego powodzenia było zawał mięśnia sercowego, udar lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych; Rezultatem 2 był zawał mięśnia sercowego, udar, ciężkie niedokrwienie tętnic obwodowych lub wieńcowych prowadzące do nagłej interwencji lub śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wynikami bezpieczeństwa były epizody krwawienia zagrażające życiu, umiarkowane lub niewielkie. Wszystkie wyniki zostały określone przez członków centralnego komitetu orzekającego, którzy stosowali standardowe definicje i nie byli świadomi alokacji leczenia. Read more „Doustne leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe oraz choroba tętnic obwodowych cd”

Doustne leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe oraz choroba tętnic obwodowych ad 7

Okazało się, że terapia skojarzona nie była bardziej skuteczna niż sama terapia przeciwpłytkowa w zapobieganiu poważnym powikłaniom sercowo-naczyniowym. Zamiast tego terapia skojarzona wiązała się ze znacznym nadmiarem zagrażającego życiu krwawienia, a także z innymi krwawieniami. Leki przeciwpłytkowe zmniejszają częstość występowania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych, 3,11, a zatem rozsądnie było rozważyć możliwość, że dodanie antykoagulantu (takiego jak warfaryna) do leku przeciwpłytkowego zwiększy tę korzyść. Hipoteza ta została dodatkowo poparta korzystnymi efektami połączenia doustnej terapii przeciwzakrzepowej o umiarkowanej intensywności z terapią przeciwpłytkową u pacjentów z chorobą wieńcową.5-7,12 Niewiele randomizowanych badań przetestowało tę hipotezę przed naszym badaniem, a praktyka kliniczna była zmienna.8,13
W badaniu WAVE staraliśmy się zmaksymalizować przyleganie do doustnej terapii przeciwzakrzepowej i zminimalizować krwawienie. W związku z tym wykluczono pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka krwawienia, takimi jak długotrwałe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, wcześniejsze krwawienie z przewodu pokarmowego lub niedawny udar. Read more „Doustne leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe oraz choroba tętnic obwodowych ad 7”