Ekulizumab w leczeniu choroby

Choroba związana z gęstą depozycją (znana także jako błonkoproliferacyjne zapalenie kłębuszków nerkowych typu II) jest rzadką kłębuszkowatą chorobą charakteryzującą się gęstymi elektronami złogami w kłębuszkowej błonie podstawnej, a także kłębuszkowym odkładaniem się dopełniacza. W ciągu 10 lat choroba przechodzi do schyłkowej niewydolności nerek u około 50% pacjentów i często powraca po transplantacji nerki. Dysregulacja alternatywnego szlaku dopełniacza, wynikająca z mutacji w genie czynnika H lub aktywacji autoprzeciwciał, odgrywa patogenną rolę w chorobie. W modelach zwierzęcych niekontrolowana aktywacja C5 w znacznym stopniu przyczynia się do zmian nerkowych.1 Takie badania dostarczają uzasadnienia dla zastosowania ekulizumabu, humanizowanego przeciwciała monoklonalnego anty-C5, jako terapii dla choroby o gęstej depozycji.
Przedstawiamy przypadek 17-letniej pacjentki z chorobą o gęstej depozycji, nawracającym białkomoczem, m ikrohematurią i niskim poziomem C3 (dalsze szczegóły znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem niniejszego listu). Siedem lat po wystąpieniu choroby zwiększyło się białkomocz, przy stosunku białka do kreatyniny do 2 do 3 (białkomocz, 3,5 do 5,5 g białka na 24 godziny). Read more „Ekulizumab w leczeniu choroby”

Eliminacja zakazen wirusem HIV-1 u dzieci

Zgadzamy się z Luzuriagą i Mofensonem (wydanie z 25 lutego) 1, że można rozważyć eliminację przeniesienia wirusa HIV z matki na dziecko typu (HIV-1) w Stanach Zjednoczonych i na obszarach o ograniczonym dostępie do zasobów. W tym celu ramy Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) w celu eliminacji przenoszenia HIV-1 z matki na dziecko w Stanach Zjednoczonych wykorzystują dwa cele: częstość występowania mniej niż przypadek na 100 000 żywych urodzeń oraz współczynnik transmisji z matki na dziecko poniżej 1% .2 Jeśli chodzi o wskaźnik mniej niż 1%, który został przypisany Stanom Zjednoczonym w artykule, autorzy przytaczają dane ze Zjednoczonego Królestwa i Irlandii.3 Rysunek 1. Rycina 1. Wskaźnik zakażenia HIV nabytego okołoporodowo, według roku urodzenia i rasy matek lub grupy etnicznej, 2008-2012.HIV oznacza ludzki wirus upośledzenia odporności. Brak regularnego określania liczby kobiet zakażonych wirusem HIV, które dostarczają niemowlęta w Stanach Zjednoczonych, krajowa stopa transmisji z matki na dziecko (2,2%) została ostatnio oszacowana przy użyciu danych Enhanced Perinatal Surveillance z CDC dla lata 2005-2008.4 Częstość okołoporodowej infekcji HIV-1 spadła z 4,0 przypadków na 100 000 żywych urodzeń (w 2008 r.) do 3,1 przypadków na 100 000 żywych urodzeń (w 2012 r.), ale ze znaczącymi różnicami między grupami rasowymi i etnicznymi: stawka wynosiła 15,1 na 100 000 żywych urodzeń wśród czarnych niemowląt, 1,7 na 100 000 żywych urodzeń wśród latynoskich niemowląt i 0,3 na 100 000 żywych urodzeń wśród białych niemowląt (ryc. 1) .5 Przed i po osiągnięciu celów eliminacji przenoszenia się matki z HIV-1 dla Stanów Zjednoczonych jako całości, musimy skupić uwagę i zasoby na strategiach mających na celu zmniejszenie wysokiego odsetka okołoporodowych zakażeń wirusem HIV w populacjach mniejszości rasowych i etnicznych. Read more „Eliminacja zakazen wirusem HIV-1 u dzieci”

Ebola Virus Disease wsród osób plci meskiej i zenskiej w Afryce Zachodniej

Od grudnia 2013 r. Do 11 sierpnia 2015 r. W Gwinei, Liberii i Sierra Leone zgłoszono 20 035 stwierdzonych i prawdopodobnych przypadków choroby Ebola (EVD). Pojawiły się obawy, że różne role kulturowe lub fizjologiczne kobiet i mężczyzn mogły spowodować różny wpływ płci podczas tego wybuchu.1,2 Dane dotyczące potwierdzonych, prawdopodobnych i podejrzewanych przypadków EVD (zgodnie z definicjami przypadku Światowej Organizacji Zdrowia [WHO] 3) zebrano przy użyciu standardowego formularza 4 w Gwinei, Liberii, Nigerii i Sierra Leone. Formularz ten jest wypełniany po wykryciu przypadku, a pacjent zostaje przyjęty do zakładu opieki zdrowotnej w ramach publicznej reakcji na epidemię. Wykorzystaliśmy dane dotyczące potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków EVD w Gwinei, Liberii i Sierra Leone, aby porównać wzorce epidemiologiczne dotyczące płci. Read more „Ebola Virus Disease wsród osób plci meskiej i zenskiej w Afryce Zachodniej”

Trombocytopenia wywolana heparyna

width=980Niedawno, na podstawie pośredniego prawdopodobieństwa wyniku 4T i dodatniego testu immunologicznego anty-PF4-cząsteczka-żel, podejrzewano, że pacjent w naszym szpitalu, który otrzymywał heparynę drobnocząsteczkową w profilaktyce zakrzepowej, miał trombocytopenię wywołaną przez heparynę (HIT ) bez zakrzepicy. Greinacher (wydanie z 16 lipca) zaleca stosowanie alternatywnych, leczniczych dawek leków przeciwzakrzepowych u takich pacjentów, ale dane dotyczące raczej dawek leczniczych niż profilaktycznych dawek antykoagulantów są ograniczone. Greinacher odnosi się do nierandomizowanego badania retrospektywnego2, które sugeruje lepszy wynik leczenia dawkami terapeutycznymi danaparoidu, ale nie lepirudyną. Oprócz tego badania, istnieje kilka małych, głównie retrospektywnych badań, z których wszystkie mają ograniczenia metodologiczne.3-5 Chociaż HIT niewątpliwie wiąże się z wysokim ryzykiem zakrzepicy, nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie wyboru międ zy profilaktycznym i terapeutycznym dawki leków przeciwzakrzepowych u pacjentów z HIT bez zakrzepicy. Brakuje danych z randomizowanych badań, które bezpośrednio porównują schematy profilaktyczne ze schematami terapeutycznymi. Naomi B. Read more „Trombocytopenia wywolana heparyna”

Regionalne napromienianie wezlowe we wczesnym stadium raka piersi

W badaniu European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) zgłoszonym przez Poortmans et al. (Wydanie z 23 lipca), nie nastąpiła poprawa ogólnego czasu przeżycia po 10 latach u pacjentów poddanych wewnętrznemu napromienianiu węzłów chłonnych piersi i przyśrodkowych nadobojczykowych (regionalne napromienianie węzłowe), w porównaniu z pacjentami, którzy nie podlegali regionalnemu promieniowaniu węzłowemu (82,3%). vs. 80,7%, P = 0,06). Poortmans i in. Raport jest analizowany na 15 lat i 20 lat. Read more „Regionalne napromienianie wezlowe we wczesnym stadium raka piersi”

Czterdzieści lat pracy w zakresie opieki na zakończenie życia – od praw pacjentów do reformy systemowej AD 3

Tak więc okres, który rozpoczął się od otrzeźwiającego zrozumienia, że walidacja praw nie wystarcza, aby zmienić realia kliniczne, był naznaczony ważnymi badaniami i innowacjami – a jednocześnie rosnącą kontrowersją. Reformowanie systemów opieki końca życia (2010-)
W 2010 r. Kongres przyjął ACA, największą próbę reformy finansów i systemów opieki zdrowotnej od dziesięcioleci. Wraz z postępem reform systemowych, wysiłki zmierzające do poprawy opieki na zakończenie życia coraz bardziej koncentrują się na instytucjach i systemach opieki zdrowotnej oraz finansach. W 2014 r. IOM opublikowała nowy raport Dying in America 16. Read more „Czterdzieści lat pracy w zakresie opieki na zakończenie życia – od praw pacjentów do reformy systemowej AD 3”

Poza obrażeniami moralnymi – Ważenie regulacji dotyczących handlu zagranicznego (COI) AD 2

Moim ulubionym przykładem jest dziecko, które nalegało, aby niszczarka flagi wyrządzała szkodę, ponieważ szmaty zatykały toaletę i powodowały jej przelanie. Jak podsumowuje Haidt, moralne rozumowanie nie jest rozumowaniem w poszukiwaniu prawdy , ale raczej rozumowaniem wspierającym nasze reakcje emocjonalne . W jaki sposób wyrządzenie szkody może wpłynąć na regulację konfliktu interesów? Susan Desmond-Hellmann, dyrektor generalna Fundacji Gatesa, była kanclerz Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco oraz były prezes ds. Rozwoju produktów w Genentech, spędziła swoją karierę, zastanawiając się, jak znaleźć właściwą równowagę między innowacją a regulacją potencjału. konflikty. Uważa, że zaufanie jest najcenniejszą rzeczą, jaką lekarze mogą oferować pacjentom. Read more „Poza obrażeniami moralnymi – Ważenie regulacji dotyczących handlu zagranicznego (COI) AD 2”

Leczenie podtrzymujące za pomocą Certolizumab Pegol na chorobę Leśniowskiego-Crohna ad 7

Stwierdzono istotną różnicę w odsetku odpowiedzi w 26 tygodniu między grupą certolizumabu i grupą placebo u pacjentów, którzy wcześniej otrzymywali infliksymab (44% [23 z 52] vs. 25% [13 z 51], P = 0,02) i osoby, które wcześniej nie otrzymywały infliksymabu (69% [112 z 163] vs. 40% [63 z 159], P <0,001). Ani wskaźnik odpowiedzi, ani odsetek remisji różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami dla pacjentów, którzy byli i którzy nie otrzymywali jednocześnie glikokortykosteroidów, środków immunosupresyjnych lub obu. W przypadku częstości odpowiedzi i remisji nie stwierdzono istotnych interakcji między przypisaniem grupy a paleniem tytoniu lub wskaźnikiem masy ciała. Read more „Leczenie podtrzymujące za pomocą Certolizumab Pegol na chorobę Leśniowskiego-Crohna ad 7”

Dawstwo narządów po śmierci sercowej

Chociaż liczba dawców i przeszczepów narządów w Stanach Zjednoczonych wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 20 lat (patrz wykres liniowy), popyt na narządy nadal maleje podaż. W 2006 r. Przeprowadzono około 29 000 przeszczepów narządów litych; w czerwcu 2007 r. na liście oczekujących na przeszczepianie narządów było około 97 000 osób. Dystrybucja zmarłych dawców organów w Stanach Zjednoczonych w latach 1995-2006. Read more „Dawstwo narządów po śmierci sercowej”

Antagonista interleukiny-1 w cukrzycy typu 2

Larsen i wsp. (Wydanie 12 kwietnia) opisuje zbawienne zmiany wielu markerów stanu zapalnego u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych anakinrą, antagonistą receptora 1-interleukiny. Zgłaszają istotną różnicę w poziomie hemoglobiny glikowanej po 13 tygodniach w grupie anakinry w porównaniu z grupą placebo, ale średnie wartości punktów końcowych w obu grupach były w rzeczywistości identyczne. Chociaż w obu grupach nastąpiła zmiana w stosunku do wartości wyjściowych w przeciwnych kierunkach, wartości wyjściowe były różne, więc można było oczekiwać, że wartości w grupach będą się nieco zbliżać przez regresję do średniej. Zazwyczaj bierze się pod uwagę taką regresję w testowaniu istotności poprzez analizę kowariancji, z korektą dla wartości bazowej. Read more „Antagonista interleukiny-1 w cukrzycy typu 2”