Mutacje somatyczne i hematopoeza klonów w niedokrwistosci aplastycznej

W swoim badaniu z udziałem 439 pacjentów z niedokrwistością aplastyczną, Yoshizato i współpracownicy (wydanie z 2 lipca) przybliżają nas do zrozumienia hematopoezy klonalnej u pacjentów z tą chorobą. Jednak kluczowym konceptualnym aspektem badania jest to, że badacze przeprowadzili wstępną selekcję pacjentów pod kątem mutacji somatycznych w genach, które są zmutowane w raku szpikowym przy użyciu ukierunkowanego sekwencjonowania, po którym następuje sekwencjonowanie całego egzonu, głównie u pacjentów z mutacjami w docelowych genach. Ponadto populacja badana obejmowała osoby z zespołem anaelodsplastycznym post-aplastycznym (MDS), które dodatkowo wpłynęły na zidentyfikowany wzór klonalnej hematopoezy w kierunku mutacji związanych z MDS. Stosując obiektywne podejście do porównawczego sekwencjonowania całego DNA DNA szpiku i skóry, ostatnio wykryliśmy mutacje somatyczne u 73% z 22 pacjentów z niedokrwistością aplastyczną, którzy nie przeszli p reselekcji z ukierunkowanym sekwencjonowaniem.2 Żaden z pacjentów, którzy byli objęci naszym badaniem posiadał dowody mielodysplazji. Mutacje somatyczne zostały znacznie wzbogacone w szlaki odporności, podczas gdy tylko 9% pacjentów miało mutacje związane z MDS. Dalsze badania z zastosowaniem bezstronnych podejść z długotrwałą obserwacją pomogą uchwycić pełne spektrum i znaczenie biologiczne klonalnej hematopoezy w niedokrwistości aplastycznej. Daria V. Babushok, Ph.D. Szpital Uniwersytetu Pensylwanii, Filadelfia, PA Dr Timothy S. Olson Monica Bessler, MD, Ph.D. Szpital dziecięcy w Filadelfii, Filadelfia, PA Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Yoshizato T, Dumitriu B, Hosokawa K, i in. Mutacje somatyczne i klonalna hematopoeza w niedokrwistości aplastycznej. N Engl J Med 2015; 373: 35-47 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Babuszok DV, Perdigones N, Perin JC, i in . Pojawienie się hematopoezy klonalnej u większości pacjentów z nabytą niedokrwistością aplastyczną. Cancer Genet 2015; 208: 115-128 Crossref Web of Science Yoshizato i in. donoszą, że somatycznie zmutowane klony są wykrywalne u 47% pacjentów z niedokrwistością aplastyczną. Pojedynczo najczęściej zmutowanym genem był DNMT3A (8,4% pacjentów), który wraz z ASXL1 był związany z gorszą odpowiedzią na terapie immunosupresyjne niż mutacje w PIGA lub BCOR / BCORL1 i gorszym całkowitym przeżyciem. Jednak zauważamy, że mutacje DNMT3A były niemal dwukrotnie częstsze wśród pacjentów japońskich niż wśród pacjentów w USA. U japońskich pacjentów krew pełną porównano z DNA wymazu z policzków; u pacjentów z USA granulocytów porównywano z limfocytami T CD3 +. Ponieważ zmutowane klony DNMT3A są często wykrywalne zarówno w komórkach szpikowych, jak i limfoidalnych zdrowych osób starszych, znaczenie ich występowania u pacjentów z niedokrwistośc ią aplastyczną, jak również niezgodność oszacowań częstości alleli wariantowych w dwóch kohortach, powinny być zaadresowany. Co ważniejsze, biorąc pod uwagę, że mutacje DNMT3A czasami występują w chłoniakach T-komórkowych (szczególnie w chłoniaku angioimmunoblastycznym2), czy autorzy rozważali możliwość, że klonowane limfocyty zmutowane w stosunku do DNMT3A mogą być przyczynowo związane z aplazją lub, alternatywnie, tłumaczyć gorsze reakcje do terapii immunosupresyjnej? Emily Bart-Smith, MRCP, FRCPath. Gulnaz Shah, BM, BS, MRCP King s College Hospital, Londyn, Wielka Brytania Timothy Chevassut, FRCPath., Ph.D. Brighton and Sussex Medical School, Brighton, Wielka Brytania t. ac.uk Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Abkowitz JL. Wojny klonów – pojawienie się nowotworowych klonów komórek krwi ze starzeniem. N Engl J Med 2014; 371: 2523-2525 Full Text Web of Science Medline 2. Couronne L, Bastard C, Bernard OA. Mutacje TET2 i DNMT3A w chłoniaku z ludzkich komórek T. N Engl J Med 2012; 366: 95-96 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline Ryc. 1. Ryc. 1. Konceptualny profil mutacji niedokrwistości aplastycznej (AA) w przebiegu choroby i różnych stadiach ewolucji.Panel A przedstawia profil mutacji niedokrwistości aplastycznej i jej ewolucji, w tym wpływ obecności mutacji DNMT3A i ASXL1 , co zwiększa prawdopodobieństwo przekształcenia się w zespół mielodysplastyczny (MDS). Zacieniony obszar pokazuje odzysk prawidłowej hematopoezy po terapii immunosupresyjnej (IST). CHIP oznacza hematopoezę klonalną o nieokreślonym potencjale. Panel B pokazuje częstość czterech często zmutowanych genów w niedokrwistości aplastycznej, jak podano w badaniach Kulasekararaj i in. oraz Yoshizato i in. Przedstawiono także średnią częstość alleli (VAF) zmutowanych genów w każdym z badań BCORL1 nie został przeanalizowany w pracy Kulasekararaj i wsp. NA oznacza niedostępne. Yoshizato i in. potwierdzić nasze wyniki [podobne: dermatologia, stomatolog, Lekarze Warszawa ]

[przypisy: olx oświęcim, objawy dny moczanowej, więzień labiryntu cda lektor ]