Skutecznosc rekonwalescencji osocza w odniesieniu do dawki przeciwcial przeciw wirusowi eboli

Wcześniej donieśliśmy o wynikach nierandomizowanego, kontrolowanego badania, które porównywało przeżycie wśród pacjentów z chorobą wirusa Ebola (EBOV), którzy byli leczeni rekonwalescencją w osoczu z przetrwaniem wśród historycznych kontroli. Chociaż nie zidentyfikowano żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem, skuteczność nie została wykazana1. W chwili podania danych nieznane były poziomy całkowitej anty-EBOV IgG i przeciwciał neutralizujących w infuzji plazmy.1,2 Obecnie informujemy o związku między ilością całkowitej liczby anty-EBOV IgG i otrzymanych przeciwciał neutralizujących oraz przeżycia pacjentów i zmian w ilości EBOV we krwi 24 godziny po transfuzji, wyrażonej jako zmiana wartości progowej cyklu w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) analiza. Wartość progowa cyklu to liczba cykli wymaganych do przekroczenia przez sygnał fluorescencyjny progu dla wyniku dodatniego w teście PCR EBOV; niższe wartości wskazują na wyższe miano wirusa. Rycina 1. Ryciny 1. Miana całkowitej IgG i przeciwciał neutralizujących przeciwko wirusowi Ebola (EBOV) w osoczu od dawców wspomagających, rozkład dawek całkowitych przeciwciał dla pacjentów, wskaźniki szans dla śmierci pomiędzy dniami 3 i 16 oraz zmiany w cyklu – Wartość progowa po Transfusion.Panel A pokazuje rozkład miana całkowitej IgG anty-EBOV i przeciwciał neutralizujących przeciwko EBOV w 85 dawkach od 58 dawców, u których zastosowano osocze w badaniu. ND oznacza nie wykryto. Panel B pokazuje rozkład całkowitej dawki przeciwciał podawanych pacjentom z chorobą EBOV. Aby obliczyć całkowitą dawkę otrzymaną przez pacjenta, objętość jednostki plazmowej pomnożono przez odpowiadającą jej wartość gęstości optycznej z testu immunoenzymatycznego (dla całkowitej anty-EBOV IgG) lub miana przeciwciał (dla przeciwciał neutralizujących); suma tej miary dla wszystkich jednostek plazmy, które pacjent otrzymał stanowi szac owaną całkowitą dawkę przeciwciała. Całkowitą dawkę przeciwciał neutralizujących podzielono przez współczynnik 10. W infuzji plazmy, w której nie wykryto przeciwciał, przydzielono zerową dawkę w oszacowaniu całkowitej dawki. Linie przerywane pokazują odcięcie dla grupy o najniższej dawce oszacowanej dawki przeciwciała, a odpowiadające linie ciągłe pokazują odcięcie dla grupy z dawką średnią (rho Spearmana = 0,425; P <0,001). Panel C pokazuje skorygowany iloraz szans dla śmierci pomiędzy 3 i 16 dniem po diagnozie u 71 pacjentów w wieku 16 lat lub starszych. W analizie wykorzystano grupę o najniższej dawce jako grupę odniesienia, z korektą dla wieku i wartości progowej cyklu przed transfuzją. I słupki wskazują 95% przedziały ufności. Pacjenci, którzy zmarli przed 3 dniem po rozpoznaniu choroby EBOV zostali wykluczeni.1,2 W teście na skojarzenie przy założeniu trendu liniowego, po dostosowaniu do progu wieku i cyklu, P = 0,21 dla IgG i P = 0,32 dla przeciwciał neutralizujących. Panel D pokazuje zmianę wartości progowych cyklu EBOV przed przedtłuszczową transfuzją u 83 pacjentów w wieku 16 lat lub starszych. W analizie wykorzystano grupę o najniższej dawce jako grupę odniesienia, z korektą dla wieku i wartości progowej cyklu przed transfuzją. Wartość progowa cyklu to liczba cykli wymaganych do przekroczenia przez próg fluorescencji progu dla wyniku dodatniego w badaniu reakcji łańcuchowej polimerazy EBOV; niższe wartości wskazują na wyższe miano wirusa. I słupki wskazują 95% przedziały ufności. W tej analizie włączono więcej pacjentów niż w analizie śmiertelności (patrz Dodatek dodatkowy). W testach na heterogenność między grupami dawek (z korektą dla wieku i wartości progowej cyklu przedprątkowego), P = 0,02 dla IgG i P = 0,82 dla przeciwciał neutralizujących. W teście dla trendu liniowego (z korektą dla wieku i wartości progowych cyklu przedprątkowego), P = 0,06 dla IgG i P = 0,69 dla przeciwciał neutralizujących. Poziom przeciwciał w 85 dawkach określono za pomocą testu immunoenzymatycznego (ELISA) i testu neutralizacji łysinek (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny w pełnym tekście niniejszego listu). Miano ELISA dla 94% donacji wynosiło co najmniej 1: 1000. W teście z 50% neutralizacją łysinek większość donacji (75%) miała miano 1:10 lub 1:40, a tylko 4 (5%) miało miano 1: 160 (Figura 1A). Dla każdego pacjenta obliczono całkowitą dawkę przeciwciała przez pomnożenie objętości rekonwalescencji w osoczu infuzji miana przeciwciał EBOV w donacji. Analizę ograniczono do dorosłych, ponieważ dawkowanie rekonwalescencji w osoczu wykonano inaczej u dzieci. Pacjenci zostali podzieleni na jedną z trzech grup o równej wielkości na podstawie szacowanej całkowitej dawki przeciwciał (rysunek 1B) Przez przypadek, wartości progowe cyklu przedtransfuzji były najniższe w grupie najwyższych dawek dla IgG i w grupie średnich dawek przeciwciał neutralizujących, a występowała znacząca nierównowaga w grupach dawek neutralizujących przeciwciał (patrz Dodatek dodatkowy). Dostosowując się do wieku i wartości progowej cyklu prognostycznego, zaobserw [podobne: neurolog Wrocław, stomatolog włocławek, klinika stomatologiczna warszawa ] [hasła pokrewne: otostick allegro, piperine forte w aptece, koramed ]