Point-of-Care Monitorowanie warfaryna w tescie ROCKET AF

W dniu 5 lutego 2016 r. Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała raport oceniający riwaroksabanu (Xarelto), w którym opisał porównanie wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) firmy Bayer uzyskanych przez system monitorowania Alere INRatio (formalnie znany jako Urządzenie Hemosense INRatio) i te, które zostały pobrane przez centralne laboratorium na próbkach pobranych w 12 i 24 tygodniu podczas próby ROCKET AF.1 Chociaż urządzenie do pielęgnacji punktowej zgłosiło niższe wartości INR niż te przedstawione przez wyniki laboratoryjne, błąd nie był pod wpływem anemii lub stanów powodujących podwyższony poziom fibrynogenu. Ponieważ odkrycie to neguje podstawowe założenie w analizie post hoc danych ROCKET AF autorstwa Patela i wsp., 2, jak należy interpretować ich wyniki? Z 767 centralnych laboratoryjnych próbek o INR większym niż 4 w 12. tygodniu, urządzenie do opieki lekkiej podało wartości poniżej 3 dla 219 próbek (29%) .1 Chociaż EMA znalazła niewystarczające dowody na zmianę korzyści -ważne zakończenie pierwotnego badania na rywaroksaban, agencja nie zajęła się kilkoma ważnymi pytaniami. Ilu pacjentów leczonych warfaryną miało poważne krwawienie z powodu tego błędu w urządzeniu do opieki nad dzieckiem? Czy ten błąd spowodował zmianę odsetka czasu, w którym pacjenci przyjmujący warfarynę znajdowali się w zakresie terapeutycznym? Odpowiedzi na te pytania mogą zmienić względny stosunek korzyści do ryzyka między rywaroksabanem i warfaryną. Mogłyby również zmniejszyć ważność badania ROCKET AF.3 J. Robert Powell, Pharm.D. University of North Carolina, Chapel Hill, NC Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Sprawozdanie z oceny Europejskiej Agencji Leków: Xarelto. 5 lutego 2016 r. (www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Assessment_Report_-_Variation/human/000944/WC5002 01726.pdf). 2. Patel MR, Hellkamp AS, Fox KAA. Monitorowanie warfaryną pod kontrolą lekarza w badaniu ROCKET AF. N Engl J Med 2016; 374: 785-788 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 3. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, i in. Rivaroxaban versus warfarin w nieperodowym migotaniu przedsionków. N Engl J Med 2011; 365: 883-891 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline Odpowiedź Autorzy odpowiedzą: W odpowiedzi na uwagi Powella i w celu uzyskania dalszych informacji, przedstawiamy teraz wyniki dodatkowych analiz wykorzystujących centralne laboratoryjne pomiary INR na przechowywanych próbkach krwi, które zostały pobrane w tym samym dniu, w którym przeprowadzono testy w punkcie opieki wykonywane w 12 tygodniach i 24 tyg. (próbki sparowane) w badaniu ROCKET AF. Powiązane próbki w każdym punkcie czasowym uzyskano od 87% pacjentów z badaniem (Tabela S1 w Dodatkowym dodatku, dostępna w pełnym tekście niniejszego listu na stronie). Te sparowane próbki repre zentują 22,250 z 356,654 całkowitych testów INR w miejscu opieki (6%), które zostały wykonane. Na początku badania więcej pacjentów z parami próbek było płci męskiej i w przeszłości w większym stopniu stosowali antagoniści witaminy K niż ci, którzy nie mieli parowanych próbek (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Posłużyliśmy się kryteriami rozbieżności Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji1 w celu zdefiniowania rozbieżności w pomiarach czasu protrombinowego i INR między testami punktowymi a wartościami centralnego laboratorium; Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) wymaga 90% porozumienia (tj. odchylenie ?10%) dla równoważności. Stwierdziliśmy, że wśród próbek pobranych od pacjentów otrzymujących warfarynę, zróżnicowane wartości INR między badaniem w punkcie opieki a testem centralnym były obecne w 13% próbek uzyskanych po 12 tygodniach lub 24 tygodniach oraz w 4% z uzyskanych próbek. w obu punktach czasowych (tabele S3 i S4 w dodatko wym dodatku). Te rozbieżności nie były związane z obecnością stanów (np., Zaburzeń zapalnych, zakażeń i anemii) wymienionych w powiadomieniu o wycofaniu FDA. Wskaźnik INR w miejscu opieki był w tym samym zakresie w odniesieniu do kryteriów leczenia (tj. <2, 2 do 3 lub> 3) jako INR w laboratorium w około 60% sparowanych wartości, w dolnym zakresie w nieco więcej niż jedną trzecią, aw wyższym zakresie – 4% (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Czas, jaki pacjenci spędzili w zakresie terapeutycznym w zależności od rozbieżności, przedstawiono w Tabeli S6 Dodatku Uzupełniającego. Częstość występowania zdarzeń u pacjentów leczonych warfaryną o zróżnicowanych wartościach była większa zarówno w przypadku krwawienia, jak i udaru mózgu niż u pacjentów z wartościami niezgodnymi (tabele S7, S8 i S9 w Dodatku uzupełniającym). Jeśli wartości INR, które potencjalnie były niedoceniane przez urządzenie do opieki medycznej, doprowadziły do zdarzeń kli nicznych, wówczas można by oczekiwać wyższego odsetka krwawień, ale nie udaru u pacjentów otrzymujących warfarynę Zbadali [hasła pokrewne: leczenie dzieci, stomatologia Kraków, leczenie niepłodności ]

[więcej w: falmed czechowice, przychodnia jagiellońska 34, gliceryna do włosów ]