Kliniczne wyniki raka piersi u nosicieli mutacji BRCA1 i BRCA2

Niektóre cechy raka piersi u kobiet z mutacją BRCA1 sugerują, że dziedziczny rak piersi ma zły wynik. Przeprowadziliśmy ogólnokrajowe badanie populacji izraelskich kobiet w celu określenia wpływu ewentualnej mutacji BRCA1 lub BRCA2 na rokowanie w raku piersi. Metody
Uzyskaliśmy dane dotyczące wszystkich incydentalnych przypadków inwazyjnego raka piersi, które zostały zdiagnozowane od stycznia 1987 r. Do 31 grudnia 1988 r. I odnotowane w Krajowym Rejestrze Nowotworowym Izraela. Poprosiliśmy o blok zatkany parafiną lub nie wybarwiony szkiełko oraz odpowiednie zapisy patologiczne i kliniczne dla wszystkich takich przypadków. DNA wyekstrahowany z próbek nowotworu analizowano pod kątem trzech mutacji założycielskich w BRCA1 i BRCA2. Dla każdego przedmiotu dokonano przeglądu dostępnych zapisów patologicznych i onkologicznych.
Wyniki
Udało nam się pobrać próbkę patologiczną z 1794 z 2514 osób (71%). Wśród tych kobiet uzyskaliśmy dokumentację medyczną za 1545 (86%). Mutacja BRCA1 lub BRCA2 została zidentyfikowana u 10% kobiet pochodzenia żydowskiego aszkenazyjskiego. Skorygowane współczynniki ryzyka zgonu z powodu raka piersi nie różniły się istotnie pomiędzy nosicielami mutacji i bez nośników (współczynnik ryzyka wśród nosicieli BRCA1, 0,76, przedział ufności 95% [CI], 0,45 do 1,30, P = 0,31, współczynnik ryzyka wśród nosicieli BRCA2, 1,31 95% CI, 0,80 do 2,15, P = 0,28). Wśród kobiet, które były leczone chemioterapią, współczynnik ryzyka zgonu wśród nosicieli BRCA1 wynosił 0,48 (95% CI, 0,19 do 1,21, P = 0,12).
Wnioski
Częstotliwość występowania śmierci u kobiet izraelskich w zakresie raka piersi jest podobna w przypadku nosicieli mutacji założycielskich BRCA i osób nie będących nosicielami.
Wprowadzenie
Rak piersi jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu raka wśród kobiet izraelskich.1 Około 3800 kobiet rocznie diagnozuje raka piersi w tej populacji; u 28% tych kobiet rak piersi rozpoznawany jest przed ukończeniem 50. roku życia. W pewnym stopniu wysoki odsetek przypadków u młodych kobiet odzwierciedla wysoki odsetek dziedzicznych raków piersi u kobiet żydowskich.
Około 60% izraelskich Żydów to aszkenazyjczycy, a inni to sefardyjczycy, Irakijczycy lub mieszani przodkowie; są też mieszkańcy muzułmańscy, chrześcijańscy i druzyjscy. Dwie mutacje w BRCA1 (185delAG i 5382insC) i jedna w BRCA2 (6174delT) są powszechne u kobiet aszkenazyjskich. Około 2% wszystkich kobiet aszkenazyjskich 22,3 i 12% kobiet aszkenazyjskich z rakiem piersi4 nosi mutację w jednym z tych dwóch genów. Wiele informacji, które korelują status mutacji z rakiem piersi, pochodzi z badań populacji aszkenazyjskiej, ale niewiele wiadomo na temat wpływu mutacji BRCA1 lub BRCA2 na naturalną historię raka piersi lub odpowiedź na leczenie. Raki piersi związane z BRCA1 często występują u młodszych kobiet, a guzy takie mają wysoki stopień złośliwości i brak receptorów estrogenu. Wszystkie te cechy są związane ze złym rokowaniem. Jednak dowody dotyczące wpływu mutacji BRCA1 lub BRCA2 na rokowanie są niespójne.7-14 Aby wyjaśnić wpływ tych mutacji na wynik w raku piersi, ocenialiśmy 10-letnie przeżycie w krajowej kohorcie izraelskich kobiet. którego rak piersi został zdiagnozowany w 1987 lub 1988 roku.
Metody
Badaj pacjentów
Zidentyfikowaliśmy kobiety, które otrzymały diagnozę inwazyjnego raka piersi w Izraelu między stycznia 1987 a 31 grudnia 1988 r., Poprzez zapisy Narodowego Rejestru Raka w Izraelu
[patrz też: zolaxa, olx pińczów, poyerbani allegro ]