Doustne leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe oraz choroba tętnic obwodowych ad 5

Rewaskularyzację obwodową przeprowadzono u 76 pacjentów (3,5%), amputacji kończyn w 20 (0,9%) i pomostowania tętnic wieńcowych u 25 (1,2%). Nie było znaczących różnic w stosowaniu tych leków lub procedur między dwiema grupami badawczymi (patrz Dodatek dodatkowy). Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Skumulowana częstość występowania punktów końcowych współistnienia w dwóch grupach leczenia. Panel A pokazuje skumulowaną częstość występowania pierwszego punktu końcowego (punktowego zawału mięśnia sercowego, udaru lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych). Nie było znaczącej różnicy w wynikach między grupą otrzymującą terapię skojarzoną a doustnym antykoagulantem i lekiem przeciwpłytkowym, a grupa otrzymująca sam lek przeciwpłytkowy (względne ryzyko, 0,92, 95% CI, 0,73 do 1,16, P = 0,48). Panel B pokazuje skumulowaną częstość występowania drugiego punktu końcowego żyły (zawał mięśnia sercowego, udar, ciężkie niedokrwienie tętnic obwodowych lub wieńcowych prowadzące do nagłej interwencji lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych). Nie było istotnej różnicy w wynikach między obiema grupami (względne ryzyko, 0,91, 95% CI, 0,74 do 1,12, P = 0,37).
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne i wtórne. Pierwszy złożony punkt końcowy krwi żylnej (zawał mięśnia sercowego, udar lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych) wystąpił u 132 spośród 1080 pacjentów w grupie leczenia skojarzonego (12,2%), w porównaniu ze 144 z 1081 pacjentów w grupie leczenia przeciwpłytkowego (13,3%) (ryzyko względne, 0,92, przedział ufności 95% [CI], 0,73 do 1,16, P = 0,48). Drugi złożony punkt końcowy krwi (zawał mięśnia sercowego, udar, ciężkie niedokrwienie tętnic wieńcowych lub obwodowych lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych) wystąpił u 172 pacjentów w grupie leczenia skojarzonego (15,9%) i 188 pacjentów w grupie leczenia przeciwpłytkowego (17,4%) (ryzyko względne, 0,91, 95% CI, 0,74 do 1,12, P = 0,37). Na rycinie przedstawiono łączne ryzyko dwóch wyników w odniesieniu do wyników leczenia dla każdej grupy leczenia. Jak pokazano w Tabeli 2, nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy grupami leczonymi w odniesieniu do pierwszorzędowych składników wyniku zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (6,1% vs. 6,0%, względne ryzyko, 1,04), zawał mięśnia sercowego (5,0% w porównaniu z 6,1%; względne ryzyko, 0,82), udar mózgu (3,5% vs. 3,5%, względne ryzyko, 1,01) i ciężkie niedokrwienie (5,7% vs. 5,5%, względne ryzyko, 1,06).
Zdarzenia niepożądane
Ryc. 2. Ryc. 2. Skumulowana częstość występowania krwawienia zagrażającego życiu w dwóch grupach leczenia. Krwawienie zagrażające życiu zostało określone jako śmiertelne lub wewnątrzczaszkowe krwawienie lub krwawienie wymagające interwencji chirurgicznej lub transfuzji co najmniej 4 jednostek krwi lub produktów krwiopochodnych. Ryzyko krwawienia zagrażającego życiu było znacznie większe w grupie otrzymującej terapię skojarzoną z doustnym antykoagulantem i lekiem przeciwpłytkowym niż w grupie otrzymującej sam lek przeciwpłytkowy (względne ryzyko, 3,41; 95% CI, 1,84 do 6,35; P <0,001 ).
Zarówno zagrażające życiu krwawienie (4,0% w stosunku do 1,2%, względne ryzyko, 3,41, 95% CI, 1,84 do 6,35, P <0,001), jak i umiarkowane krwawienie (2,9% w porównaniu z 1,0%, względne ryzyko, 2,82, 95% CI, 1,43 do 5,58, P = 0,002) były zwiększone w grupie leczenia skojarzonego w porównaniu z grupą leczenia przeciwpłytkowego (Tabela 2) [podobne: olx oświęcim, olx pińczów, piperine forte w aptece ]