Cele nasycenia tlenem u wczesniaków

Korzyści z badania Target Saturation Targeting (BOOST) -II było wynikiem współpracy pomiędzy trzema ogólnokrajowymi próbami (Australia, Nowa Zelandia i Wielka Brytania). Każdy z nich był niezależnie przeprowadzoną, randomizowaną próbą dwóch docelowych wartości nasycenia tlenem u noworodków przed 28 tygodniem ciąży; wszyscy mieli podobne protokoły z wcześniej zaplanowanym planem przeprowadzenia zbiorczej analizy pierwotnego wyniku (śmierć lub niepełnosprawność po 2 latach). Ryc. 1. Rycina 1. Śmierć lub niepełnosprawność po 2 latach skorygowanego wieku. Obszary kwadratów dla ilorazów szans są proporcjonalne do wagi przypisanej do każdego badania na podstawie modelu efektów losowych. Środek diamentu jest miarą sumaryczną, a boczne przechyla 95% przedział ufności. Ustalenia dotyczące heterogeniczności były następujące: ?2 = 3,75 przy 2 df (P = 0,15); I2 = 47%. W teście na ogólny efekt, wyniki były następujące: Z = 1,67 (P = 0 ,10). BOOST oznacza zalety kierowania nasyceniem tlenem. Odnotowano pierwotne wyniki z każdego badania; nie zaobserwowano znaczących różnic między dwiema grupami docelowymi.2,3 W analizach post hoc łączących dwie próby autorzy (wydanie 25 lutego) 3 stwierdzili istotnie wyższy wskaźnik zgonu lub niepełnosprawności w kohorcie niższego docelowego niż w wyższej grupie -target kohorty (48,1% w porównaniu z 43,1%, P = 0,02). Jednak analizy post hoc mogą wprowadzać w błąd i nie ma uzasadnienia dla połączenia tylko dwóch z trzech prób. Połączona analiza obejmująca wszystkie trzy próby nie wykazuje znaczącej różnicy między dwiema docelowymi grupami nasycenia tlenem (P = 0,10) (Figura 1). Autorzy nie omawiali pułapek analiz post hoc. Nie ujęły one również tych analiz w kontekście wcześniejszej zbiorczej analizy, która nie ujawnia różnic w pierwotnym wyniku. James J. Cummings, MD Albany Medical Center, Albany, NY Satyan Lakshminrusimha, MD Unive rsity of Buffalo, Buffalo, NY Richard A. Polin, MD Columbia University, New York, NY Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. The BOOST II Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia Grupy współpracy. Nasycenie tlenem i wyniki u wcześniaków. N Engl J Med 2013; 368: 2094-2104 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Darlow BA, Marschner SL, Donoghoe M, i in. Randomizowana kontrolowana próba docelowych poziomów nasycenia tlenem u bardzo przedwcześnie urodzonych niemowląt: dwuletnie wyniki. J Pediatr 2014; 165: 30-35.e2 Crossref Web of Science Medline 3. Grupy współpracy BOOST-II Australia i Wielka Brytania. Wyniki dwóch badań docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków. N Engl J Med 2016; 374: 749-760 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline Odpowiedź Ryc. 1. Ryc. 1. Nieskorygowana metaanaliza danych zbiorczych dotyczących zgonu lub poważnej niesprawności u 4751 niemowląt w pięciu p róbach nakierowanych na tlen. Pięć ocenianych tu badań zaprojektowano w celu porównania skutków niższego docelowego zakresu nasycenia tlenem (85 do 89%) w porównaniu z wyższym zakresem docelowym (91 do 95%) w przypadku zgonu lub poważnej niepełnosprawności po 18 do 24 miesiącach, z wiekiem skorygowanym o wcześniactwo. Ten złożony wynik był oparty na definicjach śmierci lub niepełnosprawności, które zostały zgłoszone w poszczególnych badaniach, z których niektóre wykorzystywały alternatywne miary opóźnienia poznawczego u dzieci, u których ocena Bayleya w zakresie rozwoju niemowląt, trzecia edycja (Bayley-III) niedostępne. Wyniki na Bayley-III są oceniane w stosunku do znormalizowanej średniej (? SD) wynoszącej 100 ? 15, przy czym wyższe wyniki oznaczają lepszą wydajność. Test Randomizowany metodą Surfactant, Positive Pressure i Oxygenation (SUPPORT) wykorzystał wynik odcięcia Bayley-III poniżej 70 w celu zdefiniowania poważnej niepełnospr awności, podczas gdy w innych próbach zastosowano punkt odcięcia Bayley-III poniżej 85. Wielkość każdego kwadratu przedstawia wagę próby, a punkt środkowy – oszacowanie efektu (stosunek ryzyka) dla próby. Punkt środkowy rombu przedstawia ogólne oszacowanie efektu dla wszystkich pięciu prób, a szerokość przedział ufności 95% ogólnego oszacowania efektu. Ustalenia dotyczące heterogeniczności były następujące: ?2 = 4,04 przy 4 df (P = 0,40); I2 = 1%. W teście na ogólny efekt, wyniki były następujące: Z = 2,01 (P = 0,04). COT oznacza Canadian Oxygen Trial. Autorzy odpowiadają: Oświadczenie Cummingsa i in. że protokoły BOOST-II (dostępne wraz z pełnym tekstem naszego artykułu na stronie) określały zbiorczą analizę trzech badań są nieprawidłowe. Próby te przyczynią się do wcześniejszej metaanalizy danych indywidualnych uczestników z pięciu badań, pozwalając na dokładniejsze oszacowanie efektów leczenia. W zbiorczej metaanalizie danych od 4751 niemowląt, niższy docelowy poziom nasycenia tlenem wiąże się z wyższym ryzykiem zgonu lub poważnej niepełnos [więcej w: lekarze, dermatologia estetyczna, leczenie niepłodności ]

[więcej w: otostick allegro, piperine forte w aptece, koramed ]