Augmentacja przez erytropoetynę odpowiedzi na hemoglobinę płodową na hydroksymocznik w chorobie sierpowatokomórkowej ad 8

Zastosowanie samej rekombinowanej erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości sierpowatej było rozczarowujące, 16,31, ale badania erytropoetyny u naczelnych wykazały, że w połączeniu z hydroksymocznikiem doprowadziło to do poziomów retikulocytów F, które były wyższe niż te, które otrzymywały sam środek [13,14]. . Goldberg i wsp. [16] niedawno donoszą, że u pięciu pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową leczonych maksymalnie tolerowanymi dawkami hydroksymocznika nie stwierdzono addytywnego działania erytropoetyny (podawanej w dawkach sięgających 1500 jednostek na kilogram) na hemoglobinę płodową lub F-retikulocyt odpowiedź. Nasz protokół różnił się od nich na cztery ważne sposoby (rysunek 1). Najpierw podawano hydroksymocznik cztery dni z siedmiu, a codziennie podawano hydroksymocznik. Po drugie, nasi pacjenci otrzymywali doustną terapię żelazową jako suplement. Po trzecie, dawki erytropoetyny w niniejszym badaniu były wyższe niż w badaniach. Wreszcie, pacjenci leczeni przez Goldberg i in. otrzymywały hydroksymocznik w maksymalnych tolerowanych dawkach, podczas gdy nasi pacjenci byli leczeni z mniejszym stopniem mielosupresji.
Hydroksymocznik może być toksyczny dla erytroblastów w cyklu, ale prekursory erytrocytów niecyklicznych mogą przetrwać i, w obecności erytropoetyny, mogą ulegać przyspieszonemu różnicowaniu i dojrzewaniu32. Harmonogram podawania dawki alternatywnej może pozwolić na działanie tego mechanizmu, podczas gdy dawki ciągłe mogą nie działać. W odniesieniu do suplementacji żelaza, poziomy ferrytyny w surowicy mogą być niewystarczające do oceny adekwatności fizjologicznie dostępnych zapasów żelaza33,34. Pacjenci w obu badaniach mieli podwyższony poziom ferrytyny w surowicy, co sugerowało, że zapasy żelaza były odpowiednie do generowania podwyższonych ilości retikulocytów, ale ostry bodziec erytropoetyczny wywołany podawaniem farmakologicznych dawek erytropoetyny mógł narzucić względny niedobór żelaza ze względu na czynniki kinetyczne w mobilizacja żelaza. Nasze dawki erytropoetyny były znacznie wyższe niż te stosowane w poprzednim badaniu 16, ale nie sądzimy, aby tłumaczyło to różnicę w wynikach, ponieważ szczytowa odpowiedź F-retikulocytów wystąpiła przy stosunkowo niskiej dawce erytropoetyny (1000 jednostek na kilogram we wszystkich przypadkach). pacjenci).
Dopuszczalne poziomy hydroksymocznika ograniczają liczbę komórek erytroidalnych, które są następnie wrażliwe na erytropoetynę. Traktowanie Pacjenta ponownie większymi dawkami hydroksymocznika (Tabela i Figura 3B) skutkowało dodatkowymi przyrostami poziomów reticulocytów F i hemoglobiny płodowej (średnie przyrosty odpowiednio, 28 procent i 36 procent), kosztem spadku bezwzględnego poziomu liczba neutrofili (do 2100 na milimetr sześcienny) i bezwzględna liczba retikulocytów (do 33 000 na milimetr sześcienny). Erytropoetyna zwiększała retikulocyty F i hemoglobinę płodową, ale mniej niż wcześniej (Figura 3B).
Wyższe poziomy hemoglobiny płodowej uzyskane w terapii skojarzonej niż samej hydroksymocznika mogą być ważne dla opracowania skutecznej terapii. Oczekiwano, że utrzymanie potrzebnego poziomu hemoglobiny płodowej o 20 procent lub więcej będzie prawdopodobnie potrzebne3. Ponieważ hemoglobina płodowa jedynie hamuje polimeryzację w komórkach, które ją zawierają, wzrost poziomu komórek F oraz ilość wyliczonej hemoglobiny płodowej na komórkę F spowodowana erytropoetyną może być równie ważna, jak wzrost poziomu hemoglobiny we krwi sam w sobie
[podobne: węzeł virchowa, koramed, olx oświęcim ]